Ta kontakt med oss i dagtk

Telefon: 73 19 65 00

Inkasso

Kjernen i vårt tilbud er inkasso. I tillegg til inkasso har vi en rekke tjenester som forbedrer pengeflyten din, øker inntektene og reduserer risikoen.

Det er inkassovarsel §9 som starter inkassoprosessen. I følge inkassoloven kan ikke en sak sendes til inkasso - uten at inkassovarsel er sendt ut. Dehli Inkasso AS er autorisert av Finanstilsynet til å kreve inn pengekrav på vegne av andre. Dehli Inkasso AS kan komme inn i innfordringsprosessen på det tidspunktet det passer deg.

Dersom du sender inkassovarsel selv, så tar vi over selve inkassoprosessen. Inkassoprosessen startes ved at vi sender ut lovbestemt Betalingsoppfordring §10 med lett inkassosalær, etter 43 dager uten betaling, dobles inkassosalæret i henhold til inkassoloven.

Skyldner kontaktes på telefon, sms eller mail – hvor vi alltid søker om mulige, frivillige løsninger før saken bringes inn for rettsapparatet.

Du som kunde vil få en saksbehandling tilpasset dine fordringer og behov. Du vil få din egen kundebehandler, som har kunnskap og de nødvendige verktøy til rådighet for å behandle dine fordringer.

Gjennom rapportering og dialog vil kundebehandler hele tiden holde deg orientert om hva som skjer med dine inkasso saker.

Dehli Inkasso AS som din prosessfullmektig kan iverksette rettslig innfordring, dette innebærer at vi kjører saken gjennom rettsapparatet for å få løsning.

For å få inndrevet et krav rettslig, må saken sendes til forliksrådet eller namsmannen.

Denne prosessen starter etter at et varsel om inndrivelse sendes skyldner.
Forliksrådet som er det laveste rettsinstans som vi har i Norge. Dersom det blir avsagt fraværs dom eller en dom i din favør har vi et tvangsgrunnlag.

Dersom kravet ikke er omtvistet, kan det sendes direkte til namsmannen for utleggsbegjæring.

Alternative resultater av en utleggsbegjæring:

  • Lønnstrekk. Arbeidsgiver trekker skyldner i lønn
  • Pant i løsøre (bil, båt etc.) Kan tvangsselges.
  • Pant i fast eiendom. Kan resultere i tvangssalg.
  • Pant i innestående på bankkonto.
  • Intet til utlegg. Namsmannen finner ikke noe å ta utlegg i saken overføres da til langtidsovervåking.